Toegang tot en gebruik van deze website ('www.YourTicketProvider.nl') wordt verleend door YourTicketProvider B.V. en is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  • Door YourTicketProvider.nl te gebruiken gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, die onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van YourTicketProvider.nl. Als u er niet mee akkoord gaat wettelijk gebonden te zijn door alle onderstaande voorwaarden, gelieve dan YourTicketProvider.nl niet te openen en/of te gebruiken.
  • YourTicketProvider B.V. kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om ervoor te zorgen u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Door YourTicketProvider.nl te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze aangepaste of gewijzigde voorwaarden.

Gebruik van YourTicketProvider.nl

Het is niet toegestaan de inhoud van YourTicketProvider.nl op geen enkele wijze te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, te downloaden, te publiceren, uit te zenden, algemeen verkrijgbaar te stellen of te gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U gaat er tevens mee akkoord de inhoud van YourTicketProvider.nl niet aan te passen, te wijzigen of een afgeleid product te maken van deze inhoud, uitgezonderd voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Voor elk ander gebruik van de inhoud van YourTicketProvider.nl is voorafgaande schriftelijke toestemming van YourTicketProvider B.V. vereist.

U gaat ermee akkoord YourTicketProvider.nl uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden en op een manier die niet de rechten van anderen aantast of het gebruik en plezier van YourTicketProvider.nl door anderen beperkt of belet.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van YourTicketProvider.nl, met inbegrip van de informatie, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen met betrekking tot of in verband met YourTicketProvider, haar producten en diensten (of producten en diensten van derden), wordt verstrekt “in de huidige staat” en op basis van “is beschikbaar” zonder enige vertegenwoordiging of enige vorm van garantie (hetzij uitdrukkelijk of geïmpliceerd door de wet) binnen de wettelijke grenzen, met inbegrip van impliciete garanties en van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, onaantastbaarheid, verenigbaarheid, veiligheid en correctheid.

Onder geen enkele omstandigheid zal YourTicketProvider B.V. aansprakelijk zijn voor een van de volgende verliezen of schades (ongeacht of deze verliezen voorzien, voorzienbaar of bekend waren of anderszins): verlies van gegevens, gederfde inkomsten of verlies van verwachte winst, verlies van handel, verlies van mogelijkheden, verlies van goodwill of schade aan reputatie, verliezen geleden door derden, of enige indirecte, speciale, compensatoire of gevolgschade als gevolg van het gebruik van YourTicketProvider.nl, ongeacht de aard van de handeling.

YourTicketProvider B.V. geeft geen garantie dat de functies die inbegrepen zijn in YourTicketProvider.nl niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten, dat fouten worden hersteld of dat YourTicketProvider.nl of de server die deze website beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs.

Intellectuele eigendom

De namen, afbeeldingen en logo's die YourTicketProvider identificeren zijn onderhevig aan auteursrechten, ontwerprechten en handelsmerken van YourTicketProvider B.V.. YourTicketProvider B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde, om welke reden dan ook, bijdragen te verwijderen, of stappen te ondernemen tegen een account.

Algemeen

In het geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en specifieke voorwaarden die elders op YourTicketProvider.nl voorkomen, prevaleren de laatste.

Als een van deze voorwaarden strijdig met de wet, ongeldig of anders onafdwingbaar blijkt te zijn op grond van de wetten van een staat of land waar deze voorwaarden bedoeld worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde strijdig, ongeldig of onverenigbaar is ontbonden worden en worden verwijderd uit deze voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven bestaan in hun volledige kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

Als u kaartjes koopt, zorg er dan voor dat u voorwaarden en bepalingen voor aankoop van kaartjes gelezen hebt.